Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujete nám, spoločnosti:
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4775/B ako prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mail, telefón.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na účely Marketingových služieb
(napr. testovacie jazdy, zasielanie magazínu ŠKODA, účasť v súťaži, zasielanie obchodných ponúk),
a to na obdobie 8 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu.

Súhlasím
Nesúhlasím

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov nám udeľujete slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to i pred uplynutím obdobia, na ktoré bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov v období pred odvolaním súhlasu.

Vaše osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom:
– ŠKODA AUTO a.s., so sídlom Tř. V. Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, IČ: 00 177 041, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B 332,
– Volkswagen AG, so sídlom Berliner Ring 2, 384 40 Wolfsburg, Nemecko,
– jednotlivým autorizovaným obchodníkom a opravárom motorových vozidiel značky ŠKODA na Slovensku, ktorých aktuálny zoznam sa nachádza na stránke: www.skoda-auto.sk/ostatne/siet.
Spracúvanie osobných údajov pre nás môžu v týchto oblastiach spracúvania osobných údajov (meranie spokojnosti zákazníkov a oblasť marketingu) vykonávať nasledujúce kategórie príjemcov:
Zoznam aktuálnych sprostredkovateľov je uvedený na stránke: www.skoda-auto.sk/ochrana-osobnych-udajov.

V súvislosti so zabezpečením spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:
právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého od nás môžete získať informácie, či sú vaše osobné údaje spracúvané, na aké účely, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracúvané, a komu boli tieto vaše údaje prípadne sprístupnené,
právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov,
právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne,
právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
právo na prenositeľnosť údajov, podľa ktorého môžete získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štrukturovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

V prípade požiadaviek týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailovej adresy: dpo@skoda-auto.sk.

NÁVRAT